Långsiktig kompetensutveckling i centrum

Våra huvudsakliga personalmål bygger på verksamhetsstrategin och siktar på att upprätthålla och utveckla kompetensen, ändra personalstrukturen på ett kontrollerat sätt och utveckla en motiverad arbetsgemenskap. Vårt viktigaste mål är en välmående, motiverad och kunnig personal vars kompetens utvecklas enligt strategin.

Utvecklingen av personalens kompetens fortsatte målmedvetet enligt planen för utveckling av strategisk kompetens och yrkeskompetens. Utbildning gavs i projektverksamhet och geokompetens (GTK-akademin). Chefsarbetet och ledarskapet utvecklades på många olika sätt på ett nytt chefsforum, på chefsdagar och i coachinggrupper.

Vi satsade på utveckling av spetskompetens genom ett separat program i likhet med året innan. Programmet omfattade forskarutbyte, uppbyggnad av internationella nätverk, breddning av kunskapskapitalet och inhämtning av ny kunskap samt seminarier. Genom ett separat program uppmuntrades unga doktorer att utveckla kompetensen till en internationell nivå.

Personalstruktur 2015 (personer)

Personaldelgrupp kvinnor män totalt
Ledning 3 10 13
Chefer 4 34 38
Forskare 78 134 212
Biträdande forskningspersonal 46 99 145
Experter 12 13 25
Tjänstemän 39 9 48
Fältpersonal 0 39 39
Totalt 182 338 520

Utbildningsfördelning för personalen 2015

Årsverken, fördelade på program 2015

Anställda per geografiskt område 2015