GTK är känt som ett utmärkt forskningsinstitut

GTK publicerade en ny strategi 2015. Vi inledde omarbetningen redan 2014 genom att möta många av våra intressenter. Vi ville uppriktigt lyssna på dem och få en bild av vad kunderna och samarbetspartnerna tänker om GTK:s roll och vilka förväntningar de har på vårt institut i framtiden. Samtidigt skapade vi en samhällelig genomslagskraft.

På mötena fick vi en stor mängd värdefull respons. GTK uppfattades som en kompetent samarbetspartner och en viktig aktör särskilt på mineralområdet, inom samhällsbyggande och i torv- och geoenergifrågor.

Fördelarna med geologisk information identifierades bra. Att samla in, omarbeta och dela mångsidig geologisk information anses bidra till att minska kostnaderna för bland annat samhällsbyggande och malmprospektering. GTK är känt för sina geologiska data som både den offentliga sektorn och företag använder i den egna verksamheten.

Trots att våra samarbetspartner känner väl till hur viktiga de geologiska råvarorna är för ett modernt samhälle, bör vi satsa mer på att öka allmänhetens medvetenhet om betydelsen av GTK:s arbete. Öppen kommunikation och deltagande i samhälleliga debatter stärker GTK:s roll som en riksomfattande och internationell aktör inom geologi.

GTK konkurrerar inte med privata aktörer, utan strävar efter att vara en del av kundens värdekedja genom att ta fram och omarbeta information. Genom sin verksamhet deltar GTK i bland annat olika forskningsnätverk, utveckling av företags omvärld, förbättring av informationsinfrastrukturer och, genom sin internationella verksamhet, i exportfrämjande verksamhet.

GTK skapar genomslagskraft som forskningsinstitut främst på lång sikt och ger mervärde för kundens och nyttotagarens värdekedja. Kundeffekter, oavsett om det gäller näringslivet eller den offentliga sektorn, är en viktig indikator när vi fastställer på vilket sätt vi ska utvecklas framöver.

Tarmo Tuominen
Nordkalk Oy Ab, Chief Supply Chain Officer
ordförande för GTK:s direktion