Framgång och tillväxt genom hållbart utnyttjande av naturresurser

Vårt verksamhetsår 2015 präglades av förändringar och omorganisering: byte av generaldirektör, en strategiprocess som på bred front involverade personalen och våra intressenter och beredning av den nya verksamhetsmodellen och organisationsstrukturen. Trots brytningsskedet kan året anses vara framgångsrikt, både när det gäller att uppnå verksamhetsmålen och att åstadkomma ett gott ekonomiskt resultat. Under 2016 kommer vi att eftersträva ett gott totalresultat genom en ny verksamhetsmodell och ett starkt, kundinriktat förhållningssätt samt utveckling av personalens kompetens.

Under berättelseåret uppgick GTK:s totalfinansiering till 39,0 miljoner euro. GTK:s finansiering indelas i budgetförslag, intern finansiering av den avgiftsbelagda och den samfinansierade forskningsverksamheten.

Under strategiprocessen konstaterade GTK behov av att reagera på den allt lägre nivån på budgetfinansieringen genom att omarbeta verksamhetsmodellen och genom att inleda därtill kopplade samarbetsförhandlingar som berörde hela personalen. Processen resulterade i uppsägningar och minskning av antalet fast anställda med cirka 80 personer.

Resultat genom nätverkande

Under året var GTK fortfarande en eftertraktad samarbetspartner och det pågick sammanlagt 98 (92) samfinansierade projekt. Antalet projekt som finansierades av EU var 36 (37). Den samfinansierade projektverksamheten består av många teman och fokuserar på frågor kring hållbart utnyttjande av naturresurser och hållbar gruvverksamhet.

Tyngdpunkten i de inhemska nätverken och projektsamarbetet är att stärka verksamhetsförutsättningarna för företagen och att inkludera råvarupotentialen i den näringspolitiska beredningen på landskapsnivå. Betydande projekt är att inventera och modellera metall- och nyttomineralreserver i Europa, och att ta fram ekoeffektiva lösningar för produktion och utvinning av mineraler.

Till de största enskilda EU-projekten hörde ramprogramprojekten EURARE och FAME, som båda har ett omfattande internationellt konsortium. Starka tyngdpunkter i den samfinansierade verksamheten i Finland var utvecklingen av koncept och tekniker för malmprospektering samt hållbar gruvverksamhet och teman kring grundvatten och vattenförsörjning.

I och med strategiprocessen blev betydelsen av samarbete med universitet ännu tydligare än förr. Att skapa och stärka kompetenskoncentrationer lyftes fram i regeringsprogrammet. GTK strävar efter att stärka samarbetet och rollen som nätverksmotor på sina kärnområden.

Nätverk som främjar visionärskap spelar en strategisk nyckelroll. GTK blev kärnpartner i EIT Raw Materials, som är ett ambitiöst konsortium grundat i början av 2015 och som har mer än 100 medlemmar från industrin, universitet och forskningsinstitut. Ett viktigt område i nätverkssamarbetet på EU-nivå är fortfarande att främja de målprogram som har skapats utifrån EU:s råvaruinitiativ och att delta i ämnesområdets Horisont 2020-program.

Genom EuroGeoSurveys (EGS) är GTK medlem i ett nätverk för europeisk forskning och informationsinfrastruktur inom geobranschen. Under berättelseåret fattade GTK ett viktigt beslut om att göra en ERANET-ansökan. Målet är att kring EGS-kärnan bygga upp ett delvis EU-finansierat nätverk för mineral-, energi- och vattenfrågor och för att inleda projektverksamhet som gäller geoinformationssystem.

Informationstjänsterna fick beröm

Övergripande produktivitetsförbättring är en väsentlig del av utvecklingen av GTK:s verksamhet. Processutveckling, digitalisering och fokusering på kärnverksamheten är de viktigaste komponenterna av produktivitets- och effektivitetsförbättringen. I och med den nya strategin blev digitaliseringen en ännu starkare röd tråd i omorganiseringen som omfattar hela verksamheten.

GTK gör datamaterial tillgängligt genom att sammanställa det till dataprodukter och genom att utveckla sina utdelningstjänster. Digitaliseringen av informationstjänsterna framskred och GTK lanserade flera nya gränssnittstjänster.

Kundernas uppskattning av GTK:s informationstjänster avspeglades i en övergripande bedömning som Fraser-institutet i Kanada publicerade i början av 2015: enligt bedömningen är vårt malmdatamaterial åter bäst vad gäller användbarheten – på samma sätt som 2014. GTK förväntas tillhandahålla allt mer avancerade digitala tjänster och göra allt snabbare förnyelser när det gäller att ta fram information (mer noggranna målområden, automatiserad datainsamling).

GTK ökade sin aktivitet att dela med sig av geologisk information och kompetens som underlag för politisk debatt och medborgardebatt. GTK:s ofta omfattande och mångfasetterande expertutlåtanden om olika tillståndsfrågor och planläggning gav betydande samhällelig genomslagskraft.

Kollegialt granskade publikationer efter typ