Forskningsverksamheten inom mineraler är aktiv och internationell

Uppskattningen av expertisen på det viktigaste området för vår samhälleliga genomslagskraft låg på en fortsatt god nivå under berättelseåret. Bevis på detta kan anses vara att den samfinansierade forskningsverksamheten var aktiv och responsen från intressenterna var positiv.

Enligt målen för vår genomslagskraft i resultatavtalet med ministeriet har vi riktat in vår verksamhet på ansvarsfull råvaru- och energiförsörjning samt på att främja en balanserad regional utveckling. I ett åtgärdsprogram för hållbar gruvindustri färdigställdes en forskningsstrategi för utvinningsbranschen under ledning av GTK, och större satsningar gjordes på samhällelig kommunikation (bl.a. portalen Kaiva.fi och projektet SAM).

Arbetet med att stärka internationella nätverk tog stora steg och GTK kunde öka den konkurrerade forskningsfinansieringen. Å andra sidan var kundaktiviteten bland prospekteringsföretagen och investerarna i Finland mycket låg på grund av en svag branschkonjunktur och allt lägre metallpriser.

GTK deltog i utarbetandet av guiden Kaivos YVA med en betydande insats. I enlighet med de mål som fastställdes i samarbetsgruppen intensifierades vårt samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och det fokuserade på att förbättra tillgången till malmmaterial.

Mer effektfulla resultat genom samarbete

Vi satsade på program som främjade pionjärskap inom hållbar gruvindustri. Vi var kärnpartner i EIT Raw Materials, som är ett starkt konsortium grundat i början av 2015 och som har mer än 100 medlemmar från industrin, universitet och forskningsinstitut.

GTK:s verksamhet i forskningsprogrammet Green Mining (Innovationsfinansieringsverket Tekes) var fortsatt aktiv och projektportföljen var betydande och omfattade hela gruvverksamhetens livscykel. Totalt deltog vi i tolv projekt under berättelseåret.

I projektet Minerals4EU färdigställdes informationsprodukten Minerals4EU som uppfyller de internationella INSPIRE-kraven. Dessutom lyckades vi relativt bra i Finlands Akademis projektansökningar som var inriktade på mineralområdet.

Vi fortsatte att omarbeta verksamhetsmodellen för forskning och kartläggning av mineralresurser. De samlade bedömningarna av nickel-, zink-, guld- och fosforresurserna i Finland samt sammandraget över litiumundersökningarna i Österbotten blev färdiga och visar en god prospekteringspotential. Ett exempel på potential är fosfor. EU:s fosforresurser är små och unionen är helt beroende av importen (över 90 %). Inom EU-området produceras fosfor endast i Finland och enligt vår utredning är fosforresurserna i vårt land stora, ungefär 2,4 miljarder ton.

Trots potentialen och utredningarna, var aktiviteten bland investerarna rekordlåg på grund av den svaga branschkonjunkturen och de låga metallpriserna. Detta avspeglades också i efterfrågan på prospekterings- och gruvföretagens avgiftsbelagda tjänster.

Under berättelseåret tog GTK fram anrikningstekniska lösningar för nya inhemska och utländska malmtyper, främst på avgiftsbelagda uppdrag av GTK Mintec.

Gruvverksamhet i Finland

  2015 2014 Förändring
Gruvor som har rapporterat om brytning (st.) 45 40 +13 %
Gruvinvesteringar (mn €) 157 190 -17 %
Brytning för utvinning (mn ton) 32,9 29,5 +12 %
Brytningsmängder (mn ton) 89,2 74,8 +19 %

Källa: Tukes

Malmfyndigheter som GTK hittat och som lett till gruvverksamhet

Suomen-kartta_ru