Geologisk information för många användningsändamål i samhällen

Under berättelseåret bedrev vi verksamhet som stöder samhällsplaneringen främst i projekt som genomfördes och finansierades tillsammans med nyttotagarna. Huvudsakliga teman för dessa projekt var samhällens stenmaterial- och vattenförsörjning samt förebyggande av skador i vattensystem. Fokus i användningen av resurser låg på strukturkartläggningar av grundvattenområden i syfte att stöda vattenvårdslösningar, på en allmän kartläggning av sura sulfatjordar som orsakar skador i vattensystem och på utveckling av informationstjänsterna. Arbetet med att utveckla tjänsten för bokföring av stenmaterial framskred i samarbete med miljöförvaltningen.

Informationstjänster för grundarbeten vid byggande (grundundersökningsdata, uppgifter om bakgrundskoncentrationer) gör det möjligt att effektivisera systemnivån betydligt. Enligt beräkningar kan utnyttjandet av befintlig kunskap om geologi och insamlade geologiska data medföra kostnadsbesparingar på tiotals miljoner euro per år.

Programmet POSKI i Lappland och Norra Österbotten utredde hur utnyttjandet av stenmaterialförsörjningen skulle kunna integreras i utnyttjandet av grundvattentillgångar. Arbete med att ta fram geomodeller i städer inleddes när projektet CityGeoModel fick finansiering från programmet ”6-aika”. Utvecklingen av nämnda geomodeller är strategiskt viktig och kan öppna nya möjligheter.

Strukturkartläggningarna av grundvattenområden och den allmänna kartläggningen av sura sulfatjordar genomfördes som samfinansierade projekt. Den allmänna kartläggningen av sura sulfatjordar blev något försenad från måltidpunkten i genomförandeprogrammet för vattenvård, men blir färdig till den del som gäller avrinningsområdet i Pohjalahti under 2016.

Strukturkartläggningar av åsområden gjordes på flera ställen och de användes som stöd vid grundvatten- och stenmaterialförsörjningen. Grundvattenundersökningar i åsområden gjordes också i enlighet med genomförandeprogrammet för vattenvård.

Användning av stenmaterial i Finland 2014

Totalt 79 miljoner ton

Källa: Miljöförvaltningens informationssystem NOTTO och INFRA rf