GTK är en välkänd expert ute i världen

GTK fortsatte att integrera sig i genomförandet av Finlands utvecklingspolitik tillsammans med den viktigaste samarbetspartnern Utrikesministeriet och TeamFinland-partnerna. Vi bidrog på många sätt till att integrera utnyttjandet av naturresurser i lösningen av globala utvecklingsproblem. Våra största UM-finansierade projekt var projekten i Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan, som genomfördes på direkta uppdrag.

Att behålla eller öka investeringsviljan i tillväxtländer omfattar att stärka mållandets kapacitet (Capacity building), att dela kontakter och information (Match making) och att integrera innovation och forskning. Referensramen för exportprojektverksamheten har redan i flera år varit konceptet Minerals for Development (M4D), som i stor utsträckning främjar hållbart utnyttjande av naturresurser och god förvaltning i tillväxtländer. Att bygga upp expertis och faktaunderlag skapar en grund även för att lösa utvecklingsproblem vid markanvändning, vattenfrågor och anpassning till klimatförändringar.

Omfattande internationell forskning

GTK strävade efter att stärka sambanden mellan sin exportprojektverksamhet och företagens exportansträngningar. Samarbetet kommer att öka inom planering av informationslösningar, livsmedelssäkerhet och omfattande koncept som kombinerar olika naturresurser. En ny konkret öppning var inflytandet i beredningen av exportstrategin EIT-RM (EIT-RM/Gateway) samt beredningen av eventuella finansieringskanaler.

På EU-nivå deltog vi genom vårt medlemskap i EuroGeoSurveys i arbetet med att precisera informationsinnehållen och -modellerna inom geologi och mineralresurser samt av definitionerna av informationsprodukter inom flera INSPIRE-teman. GTK var huvudansvarig inom temat som gäller mineralresurser. I Finland fortsatte vi INSPIRE-definitionen av informationsprodukter i enlighet med ANM:s uppdrag.

Den EU-finansierade verksamheten låg på nästan samma nivå som året innan. Totalt pågick 36 sådana projekt (37). Antalet årsverken i EU-projekten (effektiv arbetstid) minskade dock betydligt. Minskningen beror på att en ny finansieringsperiod inleddes och att de nya projekten ännu inte under 2015 befann sig i det mest aktiva genomförandeskedet.

Projektberedningen har däremot varit aktiv. Bland EU-projekten var antalet ERUFF-projekt störst, 23 (24). Antalet ramprogramprojekt som finansierades av kommissionen var 6. Programmet ENPI slutfördes och ett motsvarande nytt finansieringsinstrument har än så länge inte inrättats. Bland EU-projekten var intäkterna från EURARE, FAME och EAKR Keveys de största 2015.

Internationella forskningsprojekt och andra projekt

Åren 2013–2015

Maailmankartta_0516_ru