Geoenergi är ett allt mer populärt alternativ

Inom energisektorn fortsatte vi vår verksamhet för att stärka energisjälvförsörjningen och öka energiproduktionen med låga utsläpp. Forskningen som stöder säker placering av kärnkraftverk och utbränt kärnbränsle fortsatte i internationellt samarbete och på uppdrag av olika kraftbolag.

När det gäller användningen av resurser fokuserade verksamheten fortfarande på att kartlägga torvtillgångar, och resultaten av kartläggningen publiceras för torvproducenterna. Över 90 procent av de områden där torv produceras har ursprungligen inventerats av GTK. Naturtillståndsklassificeringen för myrar samt metodutveckling för att dra upp gränser för myrar framskred i enlighet med ANM:s målsättningar. I den förnyade nättjänsten lade GTK ut information per myr och region om torvtillgångar som kan utnyttjas inom industrin, om naturtillståndsklassificeringen för myrar och begräsningarna av användningen av myrar.

En geoenergiutredning som genomfördes inom landskapet Mellersta Finland är en viktig del av den riksomspännande utvärderingen av geoenergisk potential. Utredningen gav forskningsrön som kan främja användningen av geoenergi och som kan användas som underlag för nya energiriktlinjer. År 2015 var investeringarna i jordvärmepumpar i Finland fortsatt avsevärda, cirka 200 miljoner euro.

De mark- och bergsvärmeundersökningar som genomförs på uppdrag fortsatte, och de mätningar och modelleringar som gjordes vid undersökningarna bidrog till att minska kostnaderna för hybridlösningar i både bygg- och användningsskedet.

Marknadsandelar för olika uppvärmningsformer i nya byggnader, fristående småhus

Källa: Statistikcentralen

Finska energiförbrukningen år 2015, preliminära uppgifter

Källa: Statistikcentralen, stat.fi